REGULAMIN WYNAJMU

Niniejszy regulamin korzystania z usługi wynajmu sprzętu gastronomicznego i cateringowego, zwanego dalej „Sprzętem” mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Smoliński Party Service Katarzyna Smolińska z siedzibą Kijowice 18c 56-420 Bierutów, zwanego dalej „Wynajmującym”, oraz stanowią ich integralną część.

Najemcą może zostać osoba fizyczna lub podmiot prawny zawierając umowę wynajmu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, zwany dalej „Najemcą”.

Sprzęt będący przedmiotem umowy pozostaje przez cały czas trwania umowy wynajmu własnością Wynajmującego.

Cena za wynajem zostaje ustalona przed wypożyczeniem sprzętu.

Czynsz najmu naliczany jest za trzy kolejne dni kalendarzowe, zwane dalej „okresem najmu” .

W przypadku zwrotu sprzętu po upływie okresu najmu zostanie naliczona opłata w wysokości 50% ceny najmu za każdy kolejny dzień .

Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT za opóźnienia w zwrocie sprzętu, za utratę sprzętu lub uszkodzenie sprzętu. Wynagrodzenie Wynajmującego z powyższych tytułów jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez firmę Smoliński Party Service Katarzyna Smolińska w fakturze VAT.

Czynsz najmu oraz ewentualne koszty transportu, są płatne, po wydaniu sprzętu przez Smoliński Party Service Katarzyna Smolińska Najemcy, na podstawie wystawionej faktury VAT.

Zwłoka Najemcy w zapłacie powoduje naliczenie odsetek ustawowych od należnej kwoty.

Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

Wynajmujący przekazuje Najemcy sprzęt czysty, zapakowany, gotowy do użytku po rozpakowaniu.

Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt posegregowany i zapakowany.

Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym, posegregowany i zapakowany w opakowania w jakich był wydany, w terminie ustalonym w umowie najmu.

W opłacie czynszu najmu zawarte jest mycie porcelany, sztućców, kieliszków i szklanek, szkła oraz innych naczyń przeznaczonych do serwowania potraw a także pranie obrusów i pokrowców na krzesła, które Najemca wynajął od Wynajmującego. Pozostały sprzęt Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu czysty i suchy.

W przypadku wynajmu urządzeń zasilanych energią elektryczną Najemca jest zobowiązany doprowadzić energię elektryczną i podłączyć sprzętu do prądu we własnym zakresie.

W przypadku wynajmu namiotów usługa zwiera koszt transportu na miejsce wskazane przez Najemcę, rozłożenia namiotów, złożenia po zakończeniu okresu wynajmu oraz transport do siedziby Wynajmującego.

Najemca zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania miejsca/terenu, na którym mają zostać rozłożone namioty, tak aby Wynajmujący mógł w terminie oraz godzinie ustalonej w umowie przystąpić do montażu.

Wynajmujący oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w podłożu/gruncie na którym zostały ustawione namioty wynikłe z normalnego użytkowania oraz prawidłowego montażu namiotów w miejscu wskazanym przez Najemcę.

Cena wynajmu sprzętu nie zawiera usługi dostawy sprzętu na miejsce wskazane przez Najemcę, za wyjątkiem najmu namiotów.

Cena dostawy sprzętu określana jest indywidualnie w zależności od objętości wynajętego sprzętu i oraz ilości kilometrów liczonej od siedziby Wynajmującego do miejsca wskazanego przez Najemcę w umowie.

Dostawa sprzętu obejmuje rozładunek i wniesienie sprzętu na poziomie parteru do miejsca wskazanego przez Najemcę w umowie wynajmu.

Wnoszenie sprzętu za wyjątkiem określonym w pkt. 21 oraz ustawianie sprzętu możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym za dodatkową opłatą.

Najemca jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń, do których sprzęt ma być dostarczony, chyba, że strony ustalają inaczej. Droga dojazdowa do miejsca dostarczenia sprzętu musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych

W przypadku niemożliwości dostarczenia sprzętu z winy Najemcy np. z powodu nieobecności osoby uprawnionej do odbioru, oraz z przyczyn niezapewnienia warunków wymienionych w pkt. 23 Wynajmujący ma prawo odstąpić od dostawy, a Najemcę obciążyć kosztem wynajmu tak jakby miał on miejsce.

Na wniosek Najemcy oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym, za dodatkową opłatą, Wynajmujący może przydzielić pracownika, który będzie odpowiadał za obsługę techniczną sprzętu.

Najemca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi sprzętów oraz posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji wynajmowanego sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o ten sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku wynajmu urządzeń zasilanych energią elektryczną Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi oraz przestrzegania jej.

Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi sprzętu oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt od chwili podpisania protokołu przekazania sprzętu , stanowiącego załącznik do umowy wynajmu do momentu zwrotu sprzętu Wynajmującemu.

Odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób trzecich powstałe podczas wynajmu sprzętu ponosi Najemca.

Najemca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację sprzętu.

W przypadku wezwania Wynajmującego, celem rozwiązania przez Wynajmującego problemów związanych z użytkowaniem sprzętu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę dodatkową opłatą oraz kosztem dojazdu., w momencie kiedy wezwanie będzie spowodowaną nieznajomością lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi wynajętego sprzętu.

Podczas, gdy wynajęty sprzęt został uszkodzony, skradziony lub utracony cały lub jego część, niezależnie od tego czy stało się to z winy Najemcy czy z winy osoby trzeciej , Najemca zapłaci za brakujący lub uszkodzony sprzęt, a wartość brakującego sprzętu zostanie ustalona według aktualnego cennika strat, stanowiącego załącznik do umowy.

Najemca winien być obecny przy dostawie sprzętu i pokwitować jego przyjęcie.

Obowiązek sprawdzenia pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę, który powinien skontrolować sprzęt przy odbiorze i zgłosić ewentualne braki Wynajmującemu.

W razie stwierdzenia przez Najemcę braków ilościowych lub jakościowych sprzętu, których uzupełnienie jest w uzgodnionym przez strony terminie niemożliwe, Najemca ma prawo proporcjonalnie obniżyć czynsz najmu.

Wady ilościowe i jakościowe sprzętu zgłaszane przez Najemcę po podpisaniu przez strony protokołu przekazania sprzętu nie będą uznane.

Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w siedzibie Wynajmującego i jest wiążąca dla Najemcy (max. w ciągu 7 dni od daty zwrotu wynajmowanego sprzętu.

W razie omyłkowego zwrotu sprzętu , który nie jest własnością Wynajmującego, Najemca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Sprzęt omyłkowo przekazany Wynajmującemu będzie przechowywany w siedzibie Smoliński Party Sernice, Katarzyna Smolińska przez 30 dni. Po upływie tego terminu Wynajmujący zadysponuje sprzętem według własnego uznania.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania sprzętu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania sprzętu z naruszeniem niniejszego regulaminu.

Odstąpienie od umowy, jak również wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

W przypadku odstąpienia od umowy wynajmu przez Najemcę, po jej podpisaniu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 50 % wartości zamówienia ustalonego w umowie wynajmu.POBIERZ